top of page

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz

z siedzibą

Kraków, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653

I. W Polityce Bezpieczeństwa użyto następujących definicji

 

1.Administrator 

Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz

z siedzibą Kraków, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653

2. Dane osobowe

oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.Poufność danych

ochrona danych osobowych przed dostępem tych danych przez osoby nieupoważnione.

4.Przetwarzanie danych osobowych

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

 

5. RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku 

 

6. System informatyczny/system IT 

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

7.Naruszenie ochrony danych osobowych 

Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

 

8. Wniosek podmiotu danych 

Wniosek osoby fizycznej dotyczący realizacji swoich praw na gruncie RODO

9.Podmiot danych 

Inaczej właściciel danych, czyli osoba, której dane dotyczą

 

10.Rozliczalność

Właściwość, która umożliwia wykazanie zgodności Administratora z przepisami o ochronie danych osobowych w tym RODO oraz Ustawy 

 

11.Polityka

Niniejszy dokument- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 

 

II. Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

 

 1. Celem Polityki Bezpieczeństwa jest opracowanie oraz wskazanie zasad jakie powinny być przestrzegane w celu zapewnienia ochrony, poufności
  i integralności danych osobowych. 

 2. Polityka Bezpieczeństwa ma na celu zagregować i opisać stosowane
  w strukturach Administratora zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
  w celu ochrony danych osobowych. 

 3. Polityka Bezpieczeństwa ma na celu udokumentować rozliczalność Administratora co do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i stanowi podstawę do wdrożenia pozostałych procedur i zabezpieczeń.

 4. Podstawą prawną stosowania niniejszej Polityki jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

III. Obowiązek przetwarzania danych w zgodzie z przepisami prawa

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie przesłanek przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 RODO. 

 2. Administrator jest zobowiązany do wskazania podstawy prawnej (z RODO) legalizującej przetwarzania takich danych.

 3. Administrator, zbierając dane osobowe, w momencie ich zbierania bezpośrednio od właściciela danych, jest on zobowiązany poinformować właściciela danych (np. poprzez przedstawienie odpowiedniego klauzuli) zgodnie z Polityką prywatności. 

 4. W przypadku zbierania danych od osób trzecich, właściciela danych należy poinformować niezwłocznie po utrwaleniu danych
  o okolicznościach przetwarzania zgodnie z art. 14 RODO.

 5. W przypadku korzystania z systemów informatycznych, które automatycznie zbierają dane osobowe należy zapewnić, aby system ten udzielał informacji, o której mowa w pkt. powyżej. 

 

IV. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Jeśli Administrator podejmie decyzję o korzystaniu z usług podmiotu trzeciego w ramach świadczenia tych usług podmiot ten będzie przetwarzał dane osobowe na zlecenie lub w imieniu Administratora, to należy zapewnić, aby przed przekazaniem danych temu podmiotowi, została zawarta „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”  oraz podmiot ten został odpowiednio zweryfikowany zgodnie z Procedurą wyboru podmiotu przetwarzającego. 

 

V. Realizacja wniosków o dostęp do danych

 

 1. Jeśli właściciel danych zgłosi się z ustnym lub pisemnym wnioskiem / prośbą o dostęp / kopię danych / przeniesienie danych / usunięcie jego danych / sprostowanie / ograniczenie / zaktualizowanie (niezależnie od formy zgłoszenia papierowo lub elektronicznie), wniesienie sprzeciwu czy wycofania zgody należy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni zrealizować taki wniosek zgodnie z Procedurą obsługi wniosków podmiotów danych.

 2. Jeśli Administrator nie możne wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości informuje o tym osobę, której dane dotyczą. Administrator odmawia podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa przysługujące jej na mocy art. 15–22 RODO.

 

VI. Skargi na przetwarzanie danych osobowych/wnioski

 

 1. W przypadku pisemnej skargi / wniosku (niezależnie od formy doręczenia czy zatytułowania) przesłanej przez właściciela danych do Administratora, należy rozpatrzyć niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia.

 2. Odpowiedź na skargę / wniosek należy udzielić na piśmie (przesyłką rejestrowaną) jeśli wnoszący podał adres do doręczeń natomiast w przypadku braku takiego adresu tą samą drogą, którą skarga / wniosek został złożona, chyba, że wnioskujący poprosił o inną formę.

 

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

 

 1. Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie
i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Nie wolno przetwarzać danych osobowych bez podstawy prawnej. Przed przystąpieniem do przetwarzania nowej kategorii danych osobowych lub danych w nowym celu należy wskazać podstawę prawną do ich przetwarzania.

 

2. Zasada minimalizacji danych

Dane osobowe muszą być przetwarzane wyłącznie w konkretnym
i jasno sprecyzowanym celu, a właściciel danych musi być o tym celu poinformowany. Dane osobowe musza być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Zasada minimalizacji

Można zbierać tylko tyle danych, ile jest adekwatne do realizacji celu. Nie można zbierać „na zapas” ze względu na to, że w przyszłości się „przydadzą”. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

4. Zasada prawidłowości

Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania i Podmioty przetwarzające odpowiadają za poprawność merytoryczną danych. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

5. Zasada ograniczenia przetwarzania

Można przetwarzać dane osobowe tylko tak długo jak długo istnieje cel przetwarzania lub określają to przepisy prawa. Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

6. Zasada poufności i integralność

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

7. Zasada ograniczonego dostępu

Dostęp do danych osobowych zawsze musi być ograniczony tylko dla osób upoważnionych. Ograniczanie dostępu może być organizacyjne (np. wprowadzanie procedur), fizyczne (np. zamykanie na klucz) lub informatyczne (np. stosowanie loginów haseł).

 

8. Zasada podwójnego dostępu

Dostęp do danych osobowych zawsze musi być ograniczony poprzez zastosowanie minimum dwóch ograniczeń dostępu dowolnego rodzaju. (np. drzwi zamykane na klucz i szafy zamykane na klucz).

 

9. Zasada czystego biurka

Po skończonej pracy, na biurku nie mogą się znajdować żadne dokumenty lub ogólnodostępne nośniki informatyczne zawierające dane osobowe. Wszystkie takie dokumenty / nośniki powinny być zamknięte na klucz w szafach.

 

10. Zasada tajemnicy i jakości haseł dostępowych

Pod żadnym pozorem nie wolno ujawnić swojego hasła dostępowego. Hasło należy zmienić nie rzadziej niż raz na 90 dni chyba, że system wymusza wcześniejszą zmianę haseł. Hasło musi mieć minimum 8 znaków w tym duża litera, mała litera, cyfra i znak specjalny.

 

VIII. Stosowane środki techniczne i organizacyjne przez Administratora

 

 1. W celu wzmocnienia nadzoru nad procesami przetwarzania danych osobowych zostały wprowadzone środki organizacyjne zabezpieczenia danych (wykaz w odrębnym zestawieniu zabezpieczeń).

 2. Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych są zabezpieczone za pomocą systemów kopii zapasowych nadzorowanych przez Administratora oraz jeśli dotyczy- dostawcę systemów IT. 

 3. Każdy system IT użytkowany przez Administratora zapewnia, że operacje na danych osobowych można powiązać z użytkownikiem. Dotyczy to zarówno części aplikacyjnej systemu oraz części bazodanowej.
  W przypadku zakupu nowych systemów IT, dostawca IT musi zapewnić aby w specyfikacji zakupu systemu IT był zapis o spełnieniu przez dostawcę wymagań dotyczących integralności, poufności rozliczalności wprowadzania i korzystania z danych w systemie.

 4. W zależności od kategorii, rodzaju, charakteru, celu przetwarzania danych osobowych są stosowane adekwatne środki zabezpieczenia technicznego w tym środków ochrony fizycznej oraz środków ochrony infrastruktury IT.

Polityka Prywatności
Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz

z siedzibą Kraków, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz nawiązuje kontakty biznesowe

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz z siedzibą w Krakowie, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                    

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

 1. Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).  

ODBIORCY DANYCH:                                                

 

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej. 

CZAS PRZETWARZANIA:                                            

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych, 

 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji. 

 

TWOJE PRAWA:                                          

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                             

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz z siedzibą w Krakowie, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

 1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4. Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5. Ściągania należności na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

 

ODBIORCY DANYCH:                                                      

 

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności. 

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                         

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy/usługi- do momentu zakończenia umowy/usługi

 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, 

 4. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

 5. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności. 

 

TWOJE PRAWA:                                         

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                        

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

  

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.wrazliwylider.pl

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrażliwy Lider Ewelina Blicharz z siedzibą w Krakowie, ul. Kordiana, nr 64, lok. 117, 30-653.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                        

 

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki) 

 

ODBIORCY DANYCH:                                               

 

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

 

CZAS PRZETWARZANIA:                                                    

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania. 

 

TWOJE PRAWA:                                                  

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                   

Podanie danych jest dobrowolne.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

bottom of page